การประชุมวิชาการระดับชาติ

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019

Innovative and Creative Thinking for Research Development in Information Technology, Communication, and Management

ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการจัดการ

สาขาที่เปิดรับผลงาน: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว การโรงแรม นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เว็บและสื่อโต้ตอบ แอนิเมชัน เกม งานศิลปะ งานสร้างสรรค์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลงาน


ติดต่อสอบถาม ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
โทร 063-212-7478 อีเมล ictsuconf@su.ac.th