หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

Last Update : September 08, 2015

ชื่อหลักสูคร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Sciences Program in Business Information Technology.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) : Bachelor of Sciences (Business Information Technology) ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ): B.S. (Business Information Technology)


ดาวน์โหลดหลักสูตร ปีการศึกษา 2554ดาวน์โหลดหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในเชิงธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมองค์กรธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1

เศึกษาวิชาทั่วไปการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ และวิชาบัญชี รวมถึง โปรแกรมเบื้องต้นของพื้นฐานธุรกิจ

ชั้นปีที่ 2

เเน้นในส่วนการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับธุรกิจ

ชั้นปีที่ 3

ศึกษาการทำสื่อผสม การออกแบบต่างๆและต่อยอดการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพือธุรกิจ

ชั้นปีที่ 4

ศึกษาเจาะลึกถึงตลาดผู้บริโภค การทำสื่อต่างๆเพื่อออกสู่ตลาด การเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ ทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อการต่อยอดให้จุลนิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น