หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Last Update : September 08, 2015

ชื่อหลักสูคร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts.

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) : Bachelor of Arts (Communication Arts) ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) B.A. (Communication Arts)


ดาวน์โหลดหลักสูตร ปีการศึกษา 2555ดาวน์โหลดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560