กฏระเบียบและข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 178 KB Download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2534 131 KB Download
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2540 87 KB Download
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535 83 KB Download

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

#ไฟล์ขนาด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาวินัยนักศึกษา พ.ศ.2536 90 KB Download

ประกาศ

#ไฟล์ขนาด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภท ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
105 KB Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
89 KB Download