ทุนการศึกษา

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขานิเทศศาสตร์4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาทั้ง 2 แห่ง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563- สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า- สำนักงานคณะ ICT City Campus เมืองทองธานี ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

October 16, 2020  8 months ago