ทุนการศึกษา

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอโปรดดำเนินการเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังนี้  1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน โดย "ไม่ต้องลงวันที่" ในใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขานิเทศศาสตร์4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563ทั้งนี้ขอให้นักศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ่าหน้าซองถึง (ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น)กรุณาส่ง นายบุญช่วย จันทร์เฮ้าคณะ ICT ม.ศิลปากร วข.เพชรบุรีเลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยาอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

May 7, 2020  4 months ago