กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัท วิชาเอกแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์และเยี่ยมชมบริษัทในรายวิชาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานดังนี้1. ขอขอบคุณ บริษัท The Monk Studios ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/themonkstudios/posts/10156845019799487 2. ขอขอบคุณ บริษัท YggdrazilGroup ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/media/set/?set=a.2125893160766034 3. ขอขอบคุณ บริษัท M2Animation ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Photo: facebook.com/M2AnimationStudio/photos/a.339181326112952/21287140271596644. ขอขอบคุณ บริษัท Imagimax Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 25615. ขอขอบคุณ บริษัท Kantana Animation Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 25616. ขอขอบคุณ บริษัท Riff Studio ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

February 13, 2019  5 months ago