ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ได้รับทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศขอให้นักศึกษาทุนเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการเพื่อขอรรับทุนการศึกษาดังนี้  1. ดาวน์โหลดใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร กรอกข้อมูลตนเองพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารที่นี่ 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสาขาวิชาที่ตนเรียนกรอกข้อมูลเซ็นผู้รับเงิน แต่ไม่ต้องลงวันที่ในใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ สำหรับสาขานิเทศศาสตร์4. นศ.นำเอกสารดังกล่าวส่งให้คณะวิชาได้ทั้ง 2 แห่ง คือ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานคณะ ICT เพชรบุรี ชั้น 3 อาคารบริหาร ที่นายบุญช่วย จันทร์เฮ้า สำนักงานคณะ ICT City campus มศก. เมืองทองธานี ที่นายอภิชัย ศิริสวัสดิ์

April 10, 2019  1 week ago