ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบทุกรายละเอียด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (พ.ย. 62) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เดือนพฤศจิกายน 2562)1. บัณฑิตโปรดตรวจสอบลำดับที่นั่งของตนเอง ลำดับที่ 1-454 จากลำดับที่นั่งบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้ลำดับนี้ในการลงทะเบียน และการนั่งตามลำดับที่นั่งในหอประชุม2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25613. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ reg.su.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 25624. รับชุดครุย ในวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม ณ โรงพลศึกษาเก่า (View Map Location) และการคืนชุดครุยเพื่อรับเงินคืนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการรับคืนชุดครุย 5. สรุปกำหนดการในรูปแบบปฏิทิน กำหนดการที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร1. ฝึกซ้อมคณะวิชา วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562สถานที่: อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกะทะ ใกล้กับโรงอาหารสระแก้ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  (View Map Location)  การแต่งกาย: ชุดครุยเวลา 08.30 - 12.00 น. (ช่วงเช้า) สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เวลา 13.00 - 16.30 น. (ช่วงบ่าย) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 2. ฝึกซ้อมย่อย และถ่ายภาพหมู่ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562ช่วงที่ 1 การถ่ายภาพหมู่  (การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะ) เวลา 08.30 น. รวมตัวและตั้งแถว บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต  (View Map Location) เวลา 08.45 - 09.00 น. เดินแถวไปยังบริเวณจุดถ่ายภาพหมู่ ที่บริเวณ ลานจอดรถ พระราชวังสนามจันทร์ (View Map Location) เวลา 09.00 - 09.30 น. ถ่ายภาพหมู่เสร็จสิ้นช่วงที่ 2 ฝึกซ้อมย่อยสถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต)เวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัว เวลา 10.30 - 17.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย 3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (บริเวณสนามบาสฯ โรงเรียนสาธิต) การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะเวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัวเวลา 10.30 - 14.30 น. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง 4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย ประดับเข็มวิทยฐานะเวลา 09.45 - 10.30 น. รายงานตัวเวลา 10.30 - 14.30 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ระเบียบการแต่งกาย และคู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตโปรดศึกษา คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากรการติดต่อคณะวิชาเพิ่มเติม ในกรณีติดขัดปัญหาอื่นใด หรือต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คุณป่าน (นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์ สือจันทรา) โทรศัพท์ 032-594033 (ในวันเวลาราชการ) อีเมล chanthakan-sue@hotmail.com

October 21, 2019  1 day ago