ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งรายละเอียด และกำหนดการที่เกี่ยวข้อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร1. ฝึกซ้อมคณะวิชา ยกเลิกการซ้อมในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 25 ธ.ค. 2561 สถานที่: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ (เปลี่ยนแปลงเฉพาะการซ้อมย่อยนี้ นอกนั้นตามกำหนดการเดิมของมหาวิทยาลัย) การแต่งกาย: ชุดครุย2. ฝึกซ้อมย่อย วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย3. ฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 2561 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุย4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 2 ม.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม การแต่งกาย: ชุดครุยประกาศอ้างอิง ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องกำหนดการฝึกซ้อม(ย่อย) ของคณะวิชา ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

October 16, 2018  5 days ago