ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (Online) 3 ก.ค. 63

ॐ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563วันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563รูปแบบ Online ผ่าน Facebook Group - CTA : ICT SU Student(หากนักศึกษาคนใดยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม กรุณาเข้าร่วมกลุ่มโดยการกรอกรหัสนักศึกษา)หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เวลา 10.30-11.55 น.)    10.30 น. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ แจ้งกำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่10.35 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร10.45 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี10.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส  เมืองทองธานี11.10 น. แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ อุปกรณ์ที่จำเป็น11.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา11.35 น. ถาม-ตอบ11.50-11.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิดหมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (เวลา 13.30 -14.55 น.)    13.30 น.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ แจ้งกำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13.35 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร13.45 น.  เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี13.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่า  ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี14.10 น. ประธานหลักสูตรฯ แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ อุปกรณ์ที่จำเป็น14.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา14.35 น. ถาม-ตอบ14.50-14.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิดหมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เวลา 15.30 -16.55 น.)    15.30 น.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ แจ้ง  กำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่15.35 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร15.45 น.  เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี15.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่า ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ  โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี16.10 น. ประธานหลักสูตรฯ แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ อุปกรณ์ที่จำเป็น16.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา16.35 น. ถาม-ตอบ16.50-16.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิดหมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

June 29, 2020  1 week ago