ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ก.พ. 64)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดประกอบด้วยประกาศ คณะ ICT-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัลใบแสดงรายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัลรายงานขอซื้อจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจทัลเอกสารประกวดราคาก่อสร้างงานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัลTOR-งานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล 3.5 ล้านแปลน-งานปรับปรุงห้องผลิตสื่อดิจิทัล (A3)ราคากลางงานก่อสร้าง 2564

February 26, 2021  1 week ago