ประกาศเรื่อง การจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับถ่ายวีดีทัศน์และภาพยนตร์ด้วย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มี.ค. 64

February 23, 2021 | 5 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับถ่ายวีดีทัศน์และภาพยนตร์ด้วย  จำนวน 10 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ดูรายละเอียดประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟน 10 ชุด

3. ข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์

* ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ