ประกาศ แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

December 20, 2020 | 8 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ
อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ