กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (Online) 3 ก.ค. 63

June 29, 2020 | 2 months ago

โดย | ictadmin


ॐ 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563
รูปแบบ Online ผ่าน Facebook Group - CTA : ICT SU Student
(หากนักศึกษาคนใดยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม กรุณาเข้าร่วมกลุ่มโดยการกรอกรหัสนักศึกษา)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เวลา 10.30-11.55 น.)    
10.30 น. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ แจ้งกำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10.35 น. คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร
10.45 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
10.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส  เมืองทองธานี
11.10 น. แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาตร์ อุปกรณ์ที่จำเป็น
11.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา
11.35 น. ถาม-ตอบ
11.50-11.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิด
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (เวลา 13.30 -14.55 น.)    
13.30 น.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ แจ้งกำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13.35 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร
13.45 น.  เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
13.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่า  ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
14.10 น. ประธานหลักสูตรฯ แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ อุปกรณ์ที่จำเป็น
14.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา
14.35 น. ถาม-ตอบ
14.50-14.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิด
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เวลา 15.30 -16.55 น.)    
15.30 น.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ แจ้ง  กำหนดการของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15.35 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แจ้งมาตรการการเรียนการสอน / การป้องกันเชื้อโรค Covid-19 / กิจกรรมรับน้อง และแนะนำผู้บริหาร
15.45 น.  เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
- แนะนำนักศึกษาใหม่รับฟังการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- แนะนำการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
15.55 น. แนะนำการติดต่อประสานงานเรื่องการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ทุนการศึกษา การเบิกค่า ประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหาร และอื่นๆ  โดย เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
16.10 น. ประธานหลักสูตรฯ แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ อุปกรณ์ที่จำเป็น
16.25 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา
16.35 น. ถาม-ตอบ
16.50-16.55 น. ประธานหลักสูตรกล่าวปิด
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ