ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (พ.ค. 63)

May 1, 2020 | 5 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ