ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย และการจัดสอบภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

March 16, 2020 | 6 months ago

โดย | ictadmin


ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย และการจัดสอบภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

จากสถานการณ์ของเชื้อโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาแนวทางเพื่อลดการระบาดและความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มเติม โดยขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาปลาย คือ ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 ได้ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาตามความเหมาะสมโดยสามารถจัดการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก หรือหากยังมีความจำเป็น สามารถจัดการสอนได้ในรูปแบบปกติได้ 

2. กำหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในทุกรายวิชาที่มีการจัดสอบตามตารางที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ ขณะนี้ทางคณะวิชากำลังดำเนินการให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาว่าจะจัดสอบ​ทาง​ออนไลน์​หรือ​ปรับ​เปลี่ยน​เป็น​การ​ประเมิน​ผล​ด้วย​วิธีการ​อื่น​ๆ ทดแทน​ หาก​ราย​วิชา​ที่​ยัง​มี​การสอบ​ตาม​ปกติ​ นักศึกษา​จะ​ต้องผ่าน​การ​คัด​กรอง​ด้วย​การ​ตรวจ​วัด​อุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ​ และ​ขอ​ให้​ใส่​หน้ากาก​อนามัย​หรือหน้ากากผ้า โดย​ทาง​คณะ​วิชา​ ได้​จัด​เตรียม​หน้า​กาก​ผ้า จำนวนประมาณ 1,800 ชิ้น (หนึ่งพันแปดร้อยชิ้น) ​แจก​จ่ายให้​กับ​นักศึกษา​ทุกคน​ซึ่ง​จะ​ทำ​การ​แจกให้แล้วเสร็จ​ภายวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ทั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี 

สำหรับการสื่อสารกับนักศึกษานั้น ทางคณะวิชาได้ดำเนินการสื่อสารเรื่องนี้กับนักศึกษาให้ทราบเป็นระยะๆ แล้ว ผ่านช่องทางกลุ่มเฟซบุ๊ค CTA : ICT SU Student

หากมีรายละเอียด ความคืบหน้าอื่นใด คณะวิชาจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ