เชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019 The 2nd National Conference on ICT

June 28, 2019 | 6 months ago

โดย | ictadmin


การประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019
The 2nd National Conference on ICT 

ไอซีที2 : ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการจัดการ 
ICT2: Innovative and Creative Thinking for Research Development in Information Technology, Communication, and Management

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 10.00 – 19.00 น.

    ในวาระปี 2019 นี้ เป็นปีที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี จึงถือโอกาสเฉลิมฉลองในความปีติยินดีกับคณะวิชา ที่ได้ทำคุณงามความดีและกิจกรรมทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ไอซีที2 : ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (The 2nd National Conference 2019 on ICT2 : Innovative and Creative Thinking for Research Development in Information and Communication Technology Fields) 

    งาน “ไอซีที2” นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ 6 สถาบันทางการศึกษา ได้แก่ 1) คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 6) สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของวงการศึกษาซึ่งมีผลต่อการพัฒนาของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยในสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง


วิทยากรรับเชิญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดร.เกษม บุญน้อยกอ 
Elevator Engineering Department Manager at Mitsubishi Elevator Asia Co., LTD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช วรสมุทรปราการ 
คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เชยจิตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
    ผลงานนำเสนอในงาน แบ่งเป็น 11 กลุ่มสาขา มีทั้งผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ได้แก่
1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สาขาพฤติกรรมศาสตร์
4) สาขาเว็บและสื่อโต้ตอบ
5) สาขาการท่องเที่ยว
6) สาขานิเทศศาสตร์
7) สาขาบริหารธุรกิจ
8) สาขาสื่อมัลติมิเดีย
9) สาขาแอนนิเมชัน
10) สาขาการจัดการ
11) สาขาการตลาด

รูปแบบการนำเสนอ
1) นำเสนอในภาคบรรยายชั้น 5 ณ ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม 501 และ 502 
2) นำเสนอในภาคโปสเตอร์ บริเวณโถงโค้งชั้น 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ
โทร  063-212-7478 อีเมล ictsuconf@su.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ