การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย Dr. Howards Youngs

June 19, 2019 | 11 months ago

โดย | ictadmin


ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิชา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย (Creative Developing Training for University Teachers) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Auckland University of Technology (AUT) และสถานฑูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย วิทยากรคือ Dr.Howards Youngs ผู้อำนวยการInternational Relationships and Development for the School of Education ของ AUT มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะโบราณคดี/อักษรศาสตร์ /วิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นและประชาชนผู้สนใจกว่า 50 คน ทั้งนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กับผู้เรียน ถือเป็นพันธกิจหลักของคณะฯ และ ม.ศิลปากร

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ