การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควาดภาพดิจิทัลเพื่อออกแบบตัวละครในฝัน (Digital Painting Workshop to Design a Dream Character)

May 5, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ได้ร่วมมือกับบริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด และ Huion Animation Technology Co., Ltd. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพดิจิทัลเพื่อออกแบบตัวละครในฝัน ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายในงานได้เชิญวิทยากร ได้แก่ Mr.Jann Galino ศิลปินชาวฟิลิปปินส์ ที่มีประสบการณ์ทำงานศิลปะและการออกแบบให้กับบริษัทแอนิเมชันระดับโลก มาเล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการวาดภาพดิจิทัล และ Mr.KC Leong ตัวแทนบริษัทฮูยอน (Huion) และทีมงาน มาแนะนำเครื่องมือเม้าส์ปากกาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับการออกแบบวาดภาพดิจิทัล รูปแบบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร และฝึกทักษะการใช้เม้าส์ปากกาสำหรับการวาดภาพตัวการ์ตูนแล้ว ยังได้ฝึกทักษะการฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตัวแทนบริษัทออร์ก้าฯ ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับคณะวิชาเพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอีกด้วย ทางคณะวิชาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

On Friday, 26th April 2019, the Faculty of Information and Communication Technology, major of Information Technology of Design, Silpakorn University cooperate with Orca (Thailand) Co., Ltd. and Huion Animation Technology Co., Ltd. organized the digital painting workshop to design a dream character for students, lecturers, staffs, and other people at the Petchaburi IT Campus. In the event, we invited speakers: Mr.Jann Galino, the Filipino artist with experience working in art and design for world-class animation companies to share experiences and teach techniques for drawing the dream characters, and Mr. KC Leong, Huion's agent and the team to introduce the pen tablet devices which used modern technologies for digital drawing design. The participants received the knowledge from transferring the experience of the speakers and also practiced the pen tablet skills for drawing characters. Furthermore, Orca's agent donated funds amount 20,000 baht contribute to the project implementation.

The Faculty would like to thank all of you who participated in this project.


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ