การอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรร

April 28, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ให้กับอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับ ปริญญาเอก และอาจารย์ที่ส่งผลงานร่วมในงาน  INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DIGITAL 2019 (ICID2019) ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 21-23 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ