การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)

April 25, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


เนื่องในโอกาส 15 ปีแห่งการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur) เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 มีน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรม และประกวดโครงงาน โดยมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการตัดสิน ผลผลิตที่ได้คือการพัฒนาไอเดียธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) ได้แก่

1. Learn Di ธุรกิจให้บริการด้านติวเตอร์ (Tutor)

2. Tooyen ธุรกิจนำส่งวัตถุดิบสดใหม่

3. Happy Bag กระเป๋าร่มเย็นเป็นสุข สินค้านวัตกรรมด้านร่มกระเป๋า

4. Sanook.D แพลตฟอร์มอ่านนวนิยายออนไลน์

5. Great Trading แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินค้า

ทางคณะวิชาขอขอบคุณคณาจารย์ และนักเรียนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ