โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)

April 7, 2019 | 1 year ago

โดย | ictadmin


โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ (Startup Business Ideas for Young Entrepreneur)

ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี

ศึกษารายละเอียดโครงการ

กำหนดการอบรม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ