เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ สำหรับ LAB PC1 และ LAB PC2 มศก. เมืองทองธานี พร้อมให้ใช้งาน

November 5, 2018 | 7 months ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำหรับหร้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี

ห้อง LAB PC1 จำนวน 59 เครื่อง 

ห้อง LAB PC2 จำนวน 60 เครื่อง

สำหรับห้องเรียนบรรยายรวม จำนวน 11 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น 130 เครื่อง  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปค คือ MODEL: DELL Precision Tower 3420 Series Workstation, CPU: i7-7700 3.60 GHz, RAM: 16GB, Display card: NVEDIA Quadra P1000 ราคาเครื่องละ 60,300 บาท รวมทั้งสิ้น 7,839,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาท) ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ราคาเครื่องละ 71,482 บาท รวมทั้งสิ้น 2,001,500 บาท (สองล้านหนึ่งพันห้าร้อยบาท) อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และจะดำเนินการติดตั้ง โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นปลายปี 2561 นี้


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ