พิธีเปิดโครงการ Character Licensing Workshop V ครั้งที่ 5

July 7, 2018 | 9 months ago

โดย | ictadmin


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "Character Licensing Workshop V" ครั้งที่ 5 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐอย่าง กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานด้าน Character Licensing ของบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ กรรมการสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) คุณลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผลคลัสเตอร์ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภายในงานมีวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย ได้แก่
• คุณธานินทร์ ติรณสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนท์ กีฬาและเด็ก บริษัท ทรูวิชันส์ กรุ๊ป จำกัด มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง The Value of Character
• คุณพิรัช ธัมพิพิธ คณะกรรมการที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคมพิมพ์สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (TSGA) มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง Merchandise Production
• Mr. Roger Bermann President ZenWorks Co., Ltd. มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง Licensing World Market
• คุณกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 2-Spot Communication จำกัด มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง Character Licenisng Case Study
• คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการสื่อโทรทัศน์ช่อง NOW26 และ เคยร่วมงานกับ Disney ในฐานะ Designer มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง Character Style Guide
• คุณจิดาภา กิตตินันทปัญญา กรรมผู้จัดการ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด บรรยายหัวข้อ Mascot &Merchandise Production

และรายนามที่ปรึกษาแนะนำ (Mentor) จำนวน 7 ท่าน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมส่งงานมาประกวด ได้แก่ 
• Mr. Roger Bermann President ZenWorks Co., Ltd.
• คุณสิทธิชัย รุจิภาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอจีเอ จำกัด
• คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชัน จำกัด
• คุณอัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ Creative Manager บริษัท 2-Spot Communication จำกัด
• คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Zylo Studio จำกัด
• คุณอัมภฤณ บุญสินสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร Digital Media มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• คุณเจนจิรา ลักษณบุญส่ง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพฯ

พิธีเปิดโครงการ


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ