สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมในเทคนิคศิลปะเชิงโต้ตอบ (Interactive Art)

March 31, 2018 | 1 year ago

โดย | ictadmin


เวลา 13.46 น. วันที่ 29 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพการทรงงานด้านศิลปจิตรกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ทรงศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ กำหนดจัดแสดงถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง 


ในการนี้ ทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมในเทคนิคศิลปะเชิงโต้ตอบ (Interactive Art) ที่ได้พัฒนาแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ชุด "ผีเสื้อ" โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนา จำนวน 3 ผลงาน โดยมีแนวความคิดหลักเพื่อต่อยอดผลงานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เสมือนมีชีวิตขึ้นจริง เคลื่อนไหวโต้ตอบกับมนุษย์ผู้มาชมนิทรรศการได้ผลงานด้วยเทคนิค Interactive Art จำนวน 3 ผลงาน นำเสนอในบริเวณชั้น 4 ประกอบด้วย 

1. "สีสันแห่งความสดใส", 2561, ศิลปะเชิงโต้ตอบ, ขนาดแปรผันตามพื้นที่. (Colors of life, 2018. Interactive art, Dimension variable) 

2. "ผกาทิพย์", 2561. ศิลปะเชิงโต้ตอบ, ขนาดแปรผันตามพื้นที่. (Phakathip, 2018. Interactive art, Dimension variable) 

3. "ปีกแห่งชีวิต" 2561, ศิลปะเชิงโต้ตอบ, ขนาดแปรผันตามพื้นที่. (Wing of life, 2018. Interactive art, Dimension variable) 

ผู้ถวายงานในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ประกอบด้วย ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีฯ อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพฤติดี อาจารย์เมธิน ปิงสุธิวงศ์ อาจารย์โกวิท มีบุญ นายกันตวัฒน์ กิตติโชติ นายภูเบศ สอาดเอี่ยม นางสาวศวัณดา ไตรโชค นางสาวพณณกร บรรณวัตน์ นางสาวเมธิรา เด่นธงชัย นางสาวอภิญญา วิญญูชัย นายครองภพ ผลงาม และทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 13 คน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เวลา 10.00 - 19.00 น. (ปิดวันพุธ) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ผู้ถวายการสอนฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ 

ภาพ/ อ้างอิง: 
//www.tnamcot.com/view/5abce74ce3f8e40ac7e78ac3 
//news.ch7.com/detail/278743 
//news.ch3thailand.com/rerun/24/124162 
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ