โรงเรียนพิริยาลัย เข้าศึกษาดูงานไอซีทีศิลปากร

March 25, 2017 | 4 years ago

โดย | ictadmin


คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จำนวน 50 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ห้องสตูดิโอ และห้องบันทึกเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีอาจารย์อนุรณ์ ศิริปิ่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วรฐ กายุูรวัฒน์ ให้การต้อนรับ อาจารย์โชติ ปรัชญา เป็นวิทยากร พร้อมนักศึกษาวิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกแอนิเมชัน และวิชาเอกเกม พาเยี่ยมชม สาธิต และเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนผู้มาศึกษาดูงานได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ทางคณะวิชาขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการให้การต้อนรับในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัย เข้าศึกษาดูงานฯ มีนาคม 2560


กิจกรรมอื่นๆ