รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาโท/เอกประจำปีการศึกษา 2560

February 14, 2017 | 2 years ago

โดย | ictadmin


รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาโท/เอกประจำปีการศึกษา 2560 (2017 KGSP Graduate Program) ผู้ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามและติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและ www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do 


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยหรือมาส่งได้ด้วยตนเอง พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (โปรดระบุป.โทหรือเอก) 2017 

※ปิดรับสมัคร※3 มีนาคม 2560 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันพุทธที่ 15 มีนาคม 2560 
วันสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 

หมายเหตุ 
1. จำนวนทุนสำหรับนักเรียนไทยรวมทั้งสิ้น 4 ทุน ประเภท “Embassy Track” และ 8 ทุน ประเภท “Universities Track” 
2. บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. ประกาศนี้แจ้งให้ทราบเฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครทุนฯ ประเภท “EmbassyTrack” เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้คำตอบใดๆ เกี่ยวกับ การสมัครประเภท “UniversitiesTrack” เนื่องจากมีกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างกัน 
4. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ผู้สมัครจึงควรทำสำเนาเก็บไว้ต่างหากเพื่อตัวท่านเอง 
5. กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆอย่างละเอียด การกรอกข้อมูลใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนอาจส่งผลในการคัดเลือก 
6. ผู้สมัครสามารถเลือกใช้เอกสารรับรองสัญชาติตามรายการดังนี้ (โดยเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ) 
   a. ทะเบียนราษฎร์ 
   b. สูติบัตร 
   c. บัตรประชาชน 
   d. หนังสือเดินทาง 
 7. หากผู้สมัครประสงค์จะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯจะยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ //thailand.korean-culture.org/th/news/231-รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา.html

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะไอซีทีศิลปากร ict@gmail.com เพื่อสอบถามและช่วยเหลือได้ค่ะ


ทุนการศึกษาอื่นๆ