โครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบ

September 18, 2015 | 3 years ago

โดย | ictadmin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการหัวหิน จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวตอร์ 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

กิจกรรมอื่นๆ