ข่าวสารทั้งหมด

ประกาศเรื่อง กำหนดให้ปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรี ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้ปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรี (ตามเอกสารที่แนบมา)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงขอประกาศมาตรการการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2563 ดังนี้1. คณะวิชาทั้งที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี ขอปิดสถานที่ทำการทั้งหมด รวมถึงยกเลิก หรือเลื่อนการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของคณะส่วนงาน และมหาวิทยาลัย2. เลื่อนการสอบปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ที่จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะวิชาจะทำสื่อสารถึงนักศึกษาเกี่ยวกับกำหนดการการสอบปลายภาคอีกครั้ง ผ่านเฟซบุ๊กกลุ่ม CTA: ICT SU Student อย่างต่อเนื่องประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 

March 20, 2020  1 week ago