ดาวน์โหลด (สำหรับบุคลากร)

แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

#ไฟล์ขนาด
1 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปรับปรุงปีงบประมาณ 2562 N/A ดาวน์โหลด
2 บันทึก เรื่องขอแจ้งความประสงค์ TA (59) 91 KB. ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 448 KB. ดาวน์โหลด
4 คำสั่ง มศก. เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 5) 1MB ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง มศก. เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 6) 1MB ดาวน์โหลด
6 ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2562 1MB ดาวน์โหลด
7 ประกาศ มศก. เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 1MB ดาวน์โหลด
8 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 1MB ดาวน์โหลด
9 แจ้งขอบเขตภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (พฤศจิกายน 2561) 1MB ดาวน์โหลด
10 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องแนวทางการประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 1MB ดาวน์โหลด
11 การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใต้ สำนักงานอธิการบดี 1MB ดาวน์โหลด
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นัวตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 1MB ดาวน์โหลด
13 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการตรวจทางภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1MB ดาวน์โหลด