ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์บริภัทร กิจจาบัญชา

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-