ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ

การศึกษา

บช.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พบ.ม. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสนใจ

Advanced Data Analysis, Active Aging, Quantitative Research Design, Social Science Research, Behavior and Marketing Research

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). อาชีวอนามัยเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมานยนต์ไทย. (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยบูรพา. พรรัตน์ แสดงหาญ, อภิญญา อิงอาจ และ ปาริชาต อมรรัตนน้ำหนึ่ง. (2559). การสำรวจฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะภาคตะวันออก (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา.พรรัตน์ แสดงหาญ, อภิญญา อิงอาจ และ ภัทรภร วรกุลรัตนา. (2559). การศึกษาดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการองค์กรสุขภาวะ (รายงานผลการวิจัย). ชลบุรี: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา. ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, จรวย สุวรรณบำรุง, อภิญญา อิงอาจ, จันทร์จุรีย์ ถือทอง สุดา ใจห้าว และ เสริมสุข รัตนสุวรรณ. (2558). สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายงานผลการวิจัย). นครศรีธรรมราช: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นิสาชล รัตนสาชล ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล และ อภิญญา อิงอาจ. (2558). รูปแบบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. อภิญญา อิงอาจ และ พรพรรณ เชยจิตร. (2557). การศึกษาสถานภาพนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. จรวย สุวรรณบำรุง, อภิญญา อิงอาจ, เสริมสุข รัตนสุวรรณ, สุภาพ ทรัพย์แก้ว พรทวี แคล้มอ้อม และ พวงเพ็ชร ชามทอง. (2556). สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายงานผลการวิจัย). นครศรีธรรมราช: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. อภิญญา อิงอาจ. (2552). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณธรรมที่ช่วยให้ัสังคมเข้มแข็งของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.อภิญญา อิงอาจ. (2549). สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจิรยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. อภิญญา อิงอาจ และ เจษฎา สุทธิอุดม (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหนคร (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. อภิญญา อิงอาจ. (2547). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

บทความวิจัย

พรรัตน์ แสดงหาญ, อภิญญา อิงอาจ และ ปาริชาต อมรรัตนน้ำหนึ่ง. (2559). การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรสุขภาวะในภาคตะวันออก. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 5(2), 1-18.ณัฐกานต์ ดอนถวิล, พรรัตน์ แสดงหาญ, และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). ความคิดเห็นของผู้บริหารสายงานหลักและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทและความพร้อมของนักทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัจงัหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 5(2), 33-49.อุไรวรรณ แก้วเก็บ, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ, และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จังหวัดระยอง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 5(1), 84-100.วิลาสินี ศักดิ์ณรงค์, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและสมรรถนะบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลบุคลากร กลุ่มบริษัทปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง. วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 3(1).49 –62. ภัทรีย์ธร วิจิตรณัฐฐากุล, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 3(1).63 –76. วนศิลป์ แววรวีวงศ์, วรรณภา ลือกิตินันท์ และ และ อภิญญา อิงอาจ. (2559). องค์ประกอบความสุขในการทำงานของพนักงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นภาคีเครือข่ายขององค์กรแห่งความสุข เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก.วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 3(1). 77 – 115. อภิญญา อิงอาจ. (2558). อิทธิพลของการสนับสนุนของสังคม กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการกำกับตนเองที่มีต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ. วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 2(2). 91 – 106. อภิญญา อิงอาจ, นิสาชล รัตนสาชล, และ ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 2(2). 11 – 26. สิริพิธยา พร้อมเพรียง, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบเถาองุ่นในองค์การที่มีต่อความตั้งใจลาออกจากงานที่ส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การและความเหนื่อยหน่ายของพนักงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร. 2(1). 44 – 62. ศิริพร แดงเถิน พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2558). การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1), 6-23.สิงหา ขาวนวล พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2558). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การและความเหนื่อยหน่ายในงานที่มีต่อการตั้งใจลาออกของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1), 38-54.อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2558). โมเดลการบริหารจัดการคนเก่ง คนดี ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1), 55-71.ภัทรภร วรกุลรัตนา, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2556). การบริหารผลการปฏิบัติงาน: ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. Thailand HR Journal. 2013(05), 39-63.ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2556). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออก. Kasetsart Applied Business Journal. 2013(07),19-34. ธนพนธ์ ศรีทอง, พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ. (2557). การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี: การวิจัยแบบผสม. Thailand HR Journal. 2014(06), 44-69.นนิดา สร้อยดอกสน, อภิญญา อิงอาจ, สิริพงษ์ คูศุภรเจริญ และ รัตนา เตือนวีระเดช. (2553). การพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนผู้พิการทางสายตา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 20(3), 581-590.อภิญญา อิงอาจ และ ชลธร อริยปิติพันธ์. (2553). การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 9(1), 30-43. อภิญญา อิงอาจ, รัตนา ศิริพานิช และ เสรี ชัดแช้ม. (2552). การพัฒนาสูตรปรับแก้การจำกัดพิสัยทางตรงแบบใหม่. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 7(1), 22-36. อภิญญา อิงอาจ และ เจษฎา สุทธิอุดม. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 5(2), 24-38.อภิญญา อิงอาจ. (2548). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา:การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร. วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 4(2), 100-113. อภิญญา อิงอาจ. (2548). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 4(2), 45-57. อภิญญา อิงอาจ. (2546). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้น เรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2(1), 21-34.

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

อภิญญา อิงอาจ. (2559). สถิติเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร.อภิญญา อิงอาจ. (2547). สถิติธุรกิจ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.