ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์

การศึกษา

วารสารศาสตรบัณฑิต วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-