ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์โกวิท มีบุญ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

Design Thinking, Graphic Design, User Interface Design, User Experience Design

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-