ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.กันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ

การศึกษา

ศิลปบัณฑิต ประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-