ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์ สังข์รุ่ง

การศึกษา

รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Doctor of philosophy English as Internation Language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-