ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ถิรจิต แสนพล

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯธนบุรี

ความสนใจ

Optimization, Database, Evolutionary Algorithm, Information Technology

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

2017Saenphon, T. (2017). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Student’s Awareness to Using Internet of Things. In, Proceeding of 6th International Conference on Frontiers of Information Technology. Kuala Lumpur: Malaysia.2016Saenphon, T., Taivatchayanuwatt, T., & Kaewlue, B. (2016). Development of Information System for Thai Silk On-line Business. In, Proceeding of the 3th International conference, The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia. Ubonratchathani: Ubonratchathani University.2015Saenphon, T., Kaewlue, B., Taivatchayanuwatt, T., & Kongsawee, S. (2015). Development of Information System for Healthy Diet Clean Food Delivery. In, Proceeding of the 2nd International Conference, The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia (pp. 124-130). Ubonratchathani: Ubonratchathani University. 2014Saenphon. T., Phimoltares, S., & Lursinsap, C. (2014). Combining new Fast Opposite Gradient Search with Ant Colony Optimization for solving travelling salesman problem. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 35,324–334.2011Saenphon, T., & Lursinsap, C. (2011). Fast evolutionary solution finding for optimization using opposite gradient movement. In, Proceeding of Seventh International Conference on Natural Computation, ICNC 2011, Shanghai, China.

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-