ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอภิพร สินเหลือ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-