ข้อมูลบุคลากร

นายพงศกร พูนศิริ

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-