ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุภาพร หนูก้าน

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจ

-

งานวิจัย (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)

-

บทความวิจัย

-

บทความวิชาการ

-

หนังสือ

-

รางวัล และการเชิดชูเกียรติ

-