ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
2อาจารย์นฤชรสังขจันทร์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5อาจารย์อนุสรณ์ศิริปิ่นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์สังข์รุ่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7อาจารย์ภัทราพันธ์หรุ่นรักวิทย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
8อาจารย์วิชชากรสวนทรงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
9อาจารย์โกวิทมีบุญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดอาจารย์ประจำ
2อาจารย์มายยินชัยอาจารย์ประจำ
3อาจารย์ฉายสิริพัฒนถาวรอาจารย์ประจำ
4อาจารย์พอสิทธิ์ชัยมณีอาจารย์ประจำ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพชีวรัศมีอาจารย์ประจำ
6อาจารย์สาวินสืบสหการอาจารย์ประจำ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ขจรพลเชิญขวัญศรีอาจารย์ประจำ
9อาจารย์เชิดชัยศิริโภคาอาจารย์ประจำ
10อาจารย์ชญานิศต้นเทียนอาจารย์ประจำ
11อาจารย์สุนันทาพรายมีอาจารย์ประจำ
12อาจารย์ณัฐวัชรเทียมทัดอาจารย์ประจำ
13อาจารย์วิทยาทานะมัยอาจารย์ประจำ
14อาจารย์บรรหารแก้วลืออาจารย์ประจำ
15อาจารย์ตติยาซีบังเกิดอาจารย์ประจำ
16อาจารย์ธันยานวลละอองอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ลักษณ์นาราจันทรารมย์อาจารย์ประจำ
18อาจารย์เจนจิราลักษณบุญส่งอาจารย์ประจำ
19อาจารย์อรรณนพชินตะวันอาจารย์ประจำ
20อาจารย์จิรวัฒน์เอื้อสังคมเศรษฐ์อาจารย์ประจำ
21อาจารย์ญาณินพงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำ
22ผศ.ดร.วรลักษณ์วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญอาจารย์ประจำ
23อาจารย์ ดร.วัชระจิรฐิติกาลกิจอาจารย์ประจำ
24อาจารย์อารีย์พีรพรวิพุธอาจารย์ประจำ
25อาจารย์ทัพพ์เทพภาปราชญ์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
26นางสาวสุภาพรหนูก้านผู้ช่วยสอน
27นายศรายุทธธิบดีผู้ช่วยสอน
28นายพงศกรพูนศิริผู้ช่วยสอน

อาจารย์ประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์ศาสวัตบุญศรีอาจารย์ประจำ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณเชยจิตรอาจารย์ประจำ
3อาจารย์ณัฐพรกาญจนภูมิอาจารย์ประจำ
4อาจารย์วรฐกายูรวัฒน์อาจารย์ประจำ
5อาจารย์ ดร.นัสยาปาติยเสวีอาจารย์ประจำ
6อาจารย์ ดร. สังกมาสารวัตรอาจารย์ประจำ
7อาจารย์พรยศมณีโชติปีติอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ยุวบูรณ์ธำรงสมบัติสกุลอาจารย์ประจำ
9อาจารย์ฐิติยาพจนาพิทักษ์อาจารย์ประจำ
10อาจารย์นิสาชลรัตนสาชลอาจารย์ประจำ
11ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์อาจารย์ประจำ
12ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจอาจารย์ประจำ
13ผศ.มัทนาเจริญวงศ์อาจารย์ประจำ
14อาจารย์ธนวันต์ไทวัชญานุวัฒน์อาจารย์ประจำ
15อาจารย์บริภัทรกิจจาบัญชาอาจารย์ประจำ
16อาจารย์ ดร.อรวรรณประพฤติดีอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ชาญชัยอรรคผาติอาจารย์ประจำ
18อาจารย์กรชนกชิดไชยสุวรรณอาจารย์ประจำ
19อาจารย์กันย์พัชญ์กะลัมพะเหติอาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวยุวดีเพ็ชรประไพนักวิชาการศึกษา
2นางสาวววรรณภาพรสีแดงนักวิชาการศึกษา
3นายบุญช่วยจันทร์เฮ้านักบริหารงานทั่วไป
4นางสาวอภิพรสินเหลือนักบริหารงานทั่วไป
5นายไตรรัตน์สุ่มทองนักบริหารงานทั่วไป
6นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์สือจันทรานักบริหารงานทั่วไป
7นายอภิสิทธิ์ปุ่มเพชรนักคอมพิวเตอร์
8นายกำพลกรนานันท์นักคอมพิวเตอร์

บุคลากรประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวยุวดีมนทิรมาโนชญ์นักบริหารงานทั่วไป
2นายสิทธิชัยคำคงนักบริหารงานทั่วไป
3นางสาววรรณนาศิลประเสริฐนักบริหารงานทั่วไป
4นายอภิชัยศิริสวัสดิ์นักบริหารงานทั่วไป
5นางสาวชลทิชาทองศิรินักบริหารงานทั่วไป