ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
2ผศ.ณัฐพรกาญจนภูมิรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5ผศ.ดร.วรลักษณ์วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6ผศ.ภัทราพันธ์หรุ่นรักวิทย์รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7อาจารย์วิชชากรสวนทรงรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
8อาจารย์วรฐกายูรวัฒน์รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9อาจารย์พรยศมณีโชติปีติรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดอาจารย์ประจำ
2อาจารย์มายยินชัยอาจารย์ประจำ
3อาจารย์ฉายสิริพัฒนถาวรอาจารย์ประจำ
4อาจารย์พอสิทธิ์ชัยมณีอาจารย์ประจำ
5ผศ.ชวนพชีวรัศมีอาจารย์ประจำ
6อาจารย์สาวินสืบสหการอาจารย์ประจำ
7ผศ.ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ขจรพลหิรัญโชติไพศาลอาจารย์ประจำ
9อาจารย์เชิดชัยศิริโภคาอาจารย์ประจำ
10อาจารย์ชญานิศต้นเทียนอาจารย์ประจำ
11ผศ. อนุสรณ์ศิริปิ่นอาจารย์ประจำ
12อาจารย์สุนันทาพรายมีอาจารย์ประจำ
13อาจารย์ณัฐวัชรเทียมทัดอาจารย์ประจำ
14อาจารย์วิทยาทานะมัยอาจารย์ประจำ
15อาจารย์บรรหารแก้วลืออาจารย์ประจำ
16อาจารย์ตติยาซีบังเกิดอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ธันยานวลละอองอาจารย์ประจำ
18อาจารย์ ดร.ลักษณ์นาราจันทรารมย์อาจารย์ประจำ
19อาจารย์เจนจิราลักษณบุญส่งอาจารย์ประจำ
20อาจารย์อรรณนพชินตะวันอาจารย์ประจำ
21อาจารย์จิรวัฒน์เอื้อสังคมเศรษฐ์อาจารย์ประจำ
22อาจารย์ญาณินพงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำ
23อาจารย์ ดร.วัชระจิรฐิติกาลกิจอาจารย์ประจำ
24อาจารย์อารีย์พีรพรวิพุธอาจารย์ประจำ
25อาจารย์ทัพพ์เทพภาปราชญ์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
26นางสาวสุภาพรหนูก้านผู้ช่วยสอน
27นายศรายุทธธิบดีผู้ช่วยสอน
28นายพงศกรพูนศิริผู้ช่วยสอน

อาจารย์ประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ชาติน้ำเพ็ชรอาจารย์ประจำ
2อาจารย์ศาสวัตบุญศรีอาจารย์ประจำ
3ผศ.พรพรรณเชยจิตรอาจารย์ประจำ
4อาจารย์ ดร.นัสยาปาติยเสวีอาจารย์ประจำ
5อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์สังข์รุ่งอาจารย์ประจำ
6อาจารย์ ดร.กันย์พัชญ์กะลัมพะเหติอาจารย์ประจำ
7อาจารย์ ดร. สังกมาสารวัตรอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ยุวบูรณ์ธำรงสมบัติสกุลอาจารย์ประจำ
9อาจารย์โกวิทมีบุญอาจารย์ประจำ
10ผศ.ฐิติยาพจนาพิทักษ์อาจารย์ประจำ
11ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์อาจารย์ประจำ
12ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจอาจารย์ประจำ
13ผศ.มัทนาเจริญวงศ์อาจารย์ประจำ
14อาจารย์ธนวันต์ไทวัชญานุวัฒน์อาจารย์ประจำ
15อาจารย์บริภัทรกิจจาบัญชาอาจารย์ประจำ
16อาจารย์ ดร.อรวรรณประพฤติดีอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ชาญชัยอรรคผาติอาจารย์ประจำ
18อาจารย์กรชนกชิดไชยสุวรรณอาจารย์ประจำ
19อาจารย์นิสาชลรัตนสาชลอาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวยุวดีเพ็ชรประไพนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2นางสาวววรรณภาพรสีแดงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3นายบุญช่วยจันทร์เฮ้านักบริหารงานทั่วไป
4นางสาวอภิพรสินเหลือนักบริหารงานทั่วไป
5นายไตรรัตน์สุ่มทองนักบริหารงานทั่วไป
6นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์สือจันทรานักบริหารงานทั่วไป
7นายอภิสิทธิ์ปุ่มเพชรนักคอมพิวเตอร์
8นายกำพลกรนานันท์นักคอมพิวเตอร์

บุคลากรประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวชุตินันท์ปทีปะปานีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2นายสิทธิชัยคำคงนักบริหารงานทั่วไป
3นางสาววรรณนาศิลประเสริฐนักบริหารงานทั่วไป
4นายอภิชัยศิริสวัสดิ์นักบริหารงานทั่วไป
5นางสาวชลทิชาทองศิรินักบริหารงานทั่วไป
6นางสาวพรศรีแหยมอุบลนักบริหารงานทั่วไป
7นายศรายุทธภัคดีรัตน์นักวิชาการโสตศึกษาปฏิบัติการ