ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
2อาจารย์นฤชรสังขจันทร์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5อาจารย์อนุสรณ์ศิริปิ่นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6อาจารย์ภัทราพันธ์หรุ่นรักวิทย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7อาจารย์วิชชากรสวนทรงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดอาจารย์ประจำ
2อาจารย์มายยินชัยอาจารย์ประจำ
3อาจารย์ฉายสิริพัฒนถาวรอาจารย์ประจำ
4อาจารย์พอสิทธิ์ชัยมณีอาจารย์ประจำ
5ผศ.ชวนพชีวรัศมีอาจารย์ประจำ
6อาจารย์สาวินสืบสหการอาจารย์ประจำ
7ผศ.ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ขจรพลหิรัญโชติไพศาลอาจารย์ประจำ
9อาจารย์เชิดชัยศิริโภคาอาจารย์ประจำ
10อาจารย์ชญานิศต้นเทียนอาจารย์ประจำ
11อาจารย์สุนันทาพรายมีอาจารย์ประจำ
12อาจารย์ณัฐวัชรเทียมทัดอาจารย์ประจำ
13อาจารย์วิทยาทานะมัยอาจารย์ประจำ
14อาจารย์บรรหารแก้วลืออาจารย์ประจำ
15อาจารย์ตติยาซีบังเกิดอาจารย์ประจำ
16อาจารย์ธันยานวลละอองอาจารย์ประจำ
17อาจารย์ ดร.ลักษณ์นาราจันทรารมย์อาจารย์ประจำ
18อาจารย์เจนจิราลักษณบุญส่งอาจารย์ประจำ
19อาจารย์อรรณนพชินตะวันอาจารย์ประจำ
20อาจารย์จิรวัฒน์เอื้อสังคมเศรษฐ์อาจารย์ประจำ
21อาจารย์ญาณินพงศ์สุวรรณอาจารย์ประจำ
22ผศ.ดร.วรลักษณ์วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญอาจารย์ประจำ
23อาจารย์ ดร.วัชระจิรฐิติกาลกิจอาจารย์ประจำ
24อาจารย์อารีย์พีรพรวิพุธอาจารย์ประจำ
25อาจารย์ทัพพ์เทพภาปราชญ์อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)
26นางสาวสุภาพรหนูก้านผู้ช่วยสอน
27นายศรายุทธธิบดีผู้ช่วยสอน
28นายพงศกรพูนศิริผู้ช่วยสอน

อาจารย์ประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์ศาสวัตบุญศรีอาจารย์ประจำ
2ผศ.พรพรรณเชยจิตรอาจารย์ประจำ
3ผศ.ณัฐพรกาญจนภูมิอาจารย์ประจำ
4อาจารย์วรฐกายูรวัฒน์อาจารย์ประจำ
5อาจารย์ ดร.นัสยาปาติยเสวีอาจารย์ประจำ
6อาจารย์ ดร.ภัทรศรียรรยงค์สังข์รุ่งอาจารย์ประจำ
7อาจารย์ ดร.กันย์พัชญ์กะลัมพะเหติอาจารย์ประจำ
8อาจารย์ ดร. สังกมาสารวัตรอาจารย์ประจำ
9อาจารย์พรยศมณีโชติปีติอาจารย์ประจำ
10อาจารย์ยุวบูรณ์ธำรงสมบัติสกุลอาจารย์ประจำ
11อาจารย์โกวิทมีบุญอาจารย์ประจำ
12ผศ.ฐิติยาพจนาพิทักษ์อาจารย์ประจำ
13ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์อาจารย์ประจำ
14ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจอาจารย์ประจำ
15ผศ.มัทนาเจริญวงศ์อาจารย์ประจำ
16อาจารย์ธนวันต์ไทวัชญานุวัฒน์อาจารย์ประจำ
17อาจารย์บริภัทรกิจจาบัญชาอาจารย์ประจำ
18อาจารย์ ดร.อรวรรณประพฤติดีอาจารย์ประจำ
19อาจารย์ชาญชัยอรรคผาติอาจารย์ประจำ
20อาจารย์กรชนกชิดไชยสุวรรณอาจารย์ประจำ
21อาจารย์นิสาชลรัตนสาชลอาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

บุคลากรประจำคณะ ฯ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวยุวดีเพ็ชรประไพนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2นางสาวววรรณภาพรสีแดงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
3นายบุญช่วยจันทร์เฮ้านักบริหารงานทั่วไป
4นางสาวอภิพรสินเหลือนักบริหารงานทั่วไป
5นายไตรรัตน์สุ่มทองนักบริหารงานทั่วไป
6นางสาวชัญญ์ฐกัญญ์สือจันทรานักบริหารงานทั่วไป
7นายอภิสิทธิ์ปุ่มเพชรนักคอมพิวเตอร์
8นายกำพลกรนานันท์นักคอมพิวเตอร์

บุคลากรประจำคณะฯ (ศูนย์ประสานงานบางรัก)

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1นางสาวชุตินันท์ปทีปะปานีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2นายสิทธิชัยคำคงนักบริหารงานทั่วไป
3นางสาววรรณนาศิลประเสริฐนักบริหารงานทั่วไป
4นายอภิชัยศิริสวัสดิ์นักบริหารงานทั่วไป
5นางสาวชลทิชาทองศิรินักบริหารงานทั่วไป
6นางสาวพรศรีแหยมอุบลนักบริหารงานทั่วไป
7นายศรายุทธภัคดีรัตน์นักวิชาการโสตศึกษาปฏิบัติการ