คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ชาติน้ำเพ็ชรคณบดี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะ
3อาจารย์นฤชรสังขจันทร์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4อาจารย์ถิรจิตแสนพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
5อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ศิริปิ่นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7คุณรุ่งทิวาศักดิ์วิทย์กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
9อาจารย์บริภัทรกิจจาบัญชากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
10นางสาวชลทิชาทองศิริกรรมการประจำคณะ ประเภทสายสนับสนุน