คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1อาจารย์นฤชรสังขจันทร์รักษาการแทนคณบดี
2ผศ.ณัฐพรกาญจนภูมิรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5คุณรุ่งทิวาศักดิ์วิทย์กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6ผศ.อรินเจียจันทร์พงษ์กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
7อาจารย์บรรหารแก้วลือกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
8อาจารย์ยุวบูรณ์ธำรงสมบัติสกุลกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
9อาจารย์สุนันทาพรายมีกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
10นางสาวชลทิชาทองศิริกรรมการประจำคณะ ประเภทสายสนับสนุน