คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ชาติน้ำเพ็ชรคณบดี
2อาจารย์นฤชรสังขจันทร์รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3อาจารย์ถิรจิตแสนพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4อาจารย์รักชนกสุขะกาลนันท์รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
5อาจารย์อนุสรณ์ศิริปิ่นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6คุณรุ่งทิวาศักดิ์วิทย์กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงค์ศักดิ์นิ่มอนุสสรณ์กุลกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
8อาจารย์ฐิติยาพจนาพิทักษ์กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
9อาจารย์บริภัทรกิจจาบัญชากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
10อาจารย์วิชชากรสวนทรงกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ
11นางสาวชลทิชาทองศิริกรรมการประจำคณะ ประเภทสายสนับสนุน