แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมา

     ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึก ในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญใน การผลิตบัณฑิต ที่สามารถประยุกต์ความรู้และมีทักษะความคิดสรา้งสรรค์เพื่อเป็น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจผลิตบัณฑิตจากพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพด้านศิลปะซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอยู่ ในระดับแนวหน้า ของประเทศไทย

     มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งใน ภูมิภาคตะวันตก อันจะทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ โดยในเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน

     การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ในปีการศึกษา 2546 โดยเปิด 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ 5 วิชาเอก คือ วิชาเอกการโฆษณา วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์ วิชาเอกภาพยนตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์

     หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ประกอบด้วย

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (Information Technology for Business)
     2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (Information Technology for Design)
       2.1 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (Animation)
       2.2 วิชาเอกการออกแบบเกม (Game)
       2.3 วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ(Web and Interactive Media)

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
     1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
       1.1 วิชาเอกการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
       1.2 วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ (Business Communication)
       1.3 วิชาเอกภาพยนตร์ (Film)

วิสัยทัศน์

     เป็นคณะวิชาชั้นนำโดยผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรม และเป็นองค์กรแบบ Smart Faculty

พันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริม พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนของคณะฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆของคณะฯให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
4. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการวิชาการตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ทางด้าน ICT


ทำเนียบคณบดี

พ.ศ. 2546-2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
พ.ศ. 2555-2559 อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด
พ.ศ. 2559 (ก.ย.) - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

ที่ตั้ง

- มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
- มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (ชั่วคราว) 091-765-9890