บทความความรู้

Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม/ การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น

หมายถึง การลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงานดั้งเดิมของตนเอง ในวงวิชาการ โจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนิสิตนักศึกษา อาจารย์หรือนักวิจัยถือเป็น “ความไม่สุจริตทางวิชาการ” (dishonesty) หรือ “การฉ้อฉลทางวิชาการ” (fraud) และผู้กระทำผิดจะต้องถูกตำหนิทางวิชาการ (censure) โจรกรรมทางวรรณกรรมในงานสื่อสารมวลชนถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ (ethics) นักข่าวที่ถูกจับได้โดยทั่วไปจะถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่พักงานถึงการถูกให้ออกจากงาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ถูกจับได้ว่าทำโจรกรรมทางวรรณกรรมทางวิชาการหรือทางงานหนังสือพิมพ์มักอ้างว่าได้กระทำลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยลืมใส่อ้างอิง หรือใส่คำประกาศกิตติคุณ (en:citation) ที่เหมาะสมไว้ ปัญหาโจรกรรมทางวรรณกรรมเป็นปัญหาที่เกิดมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งเป็นแบบรูปเล่ม การพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตที่บทความปรากฏในรูปของอีเล็กทรอนิกส์ ทำให้งานคัดลอกทำได้เพียง “ลอก” ข้อความในเว็บมา “ใส่” ไว้ในอีกเว็บหนึ่งอย่างง่ายดายที่เรียกว่า “การคัดลอก-แปะ” (copying and pasting) โจรกรรมทางวรรณกรรมต่างกับการละเมิดลิขสิทธิ์แม้ทั้งสองคำนี้ใช้กับพฤติกรรมที่คล้าย ๆ กัน เพียงแต่เน้นการละเมิดที่ต่างมุมกัน การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยการไม่บอกกล่าวกับผู้ถือลิขสิทธิ์ แต่ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งโจรกรรมทางวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อเสียงให้ตนเองของผู้กระทำด้วยการแอบอ้างว่าตนเป็นผู้เขียน
เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ Plagiarism

 •  CopyCat : ระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (ของ NECTEC)
 • Copyscape : An online service for detecting online plagiarism
 • CrossCheck : An initiative from CrossRef to help the scholarly publishers verify the originality of submitted manuscripts. (Powered by iThenticate)
 • Deja Vu : Medline Duplicate Publication Database
 • Dupli Checker : Free Online Plagiarism Detection Tool
 • eTBLAST 3.0 : A text similarity-based engine for searching literature collections (from Virginia Bioinformatics Institute)
 • Grammarly Instant Grammar Check, Plagiarism ckecker
 • PaperRater : Free Online, Check Your Paper for Plagiarism
 • PlagiarismDetect.com : Free Online Plagiarism Detection System
 • Plagiarism Detector : The leading Plagiarism Detection software solution
 • Plagiarism Checker : Free Plagiarism Detection on the Internet
 • Plagiarisma : Free Online Plagiarism Checker for Students, Teachers, Scholars, Educators, Scientists, Essayists, Writers.
 • Plagscan : Free, automatic and efficient duplicate content analysis.
 • Plag Tracker : A plagiarism checker benefits teachers, students, website owners, and anyone else interested in protecting their writing
 • The Plagiarism Checker This free plagiarism detector will find plagiarized text in homework and other essays/reports.
 • Turnitin : Plagiarism software
 • Viper (Scan My Essay) : Free Plagiarism Scanner
 • WCopyfind (free software)
 • WriteCheck : Plagiarism checker due to the vital grammar checking features and great explanations
 • ระบบอักขราวิสุทธิ์ : ระบบตรวจจับการคัดลอกวิทยานิพนธ์

 

INTERESTING ARTICLES

PLAGIARISM GUIDES FROM VARIOUS UNIVERSITIES

 

JOURNALS RELATED TO PLAGIARISM

 • Plagiary : Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification

 

CONFERENCES ABOUT PLAGIARISM

 

ที่มา: http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/plagiarism.htm

Related Articles

 • ฐานข้อมูล TCI

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre) หรือ ศูนย์ TCI เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในแง่การสืบค้นบทความและบันทึกการอ้างอิงของบทความในวารสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และการกำหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยภารกิจหลักของศูนย์ TCI มี 5 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย 2) เพื่อคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI...

 • วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

  วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 8 ชื่อ ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List Web of Science – Science Citation Index Expanded 2015 1. ASIAN BIOMEDICINE CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, CHULALONGKORN UNIV,...

 • Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

  Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/publishers/) เป็นรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ในบางกรณีอาจพบวารสารลักษณะนี้ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ ก็จะมีในบัญชีรายชื่อวารสาร (http://scholarlyoa.com/individual-journals/) รายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดยบรรณารักษ์ชื่อ Associate Professor Jeffrey Beall  ของ University of Colorado Denver  โดยได้ review วารสาร และสำนักพิมพ์ จำนวนมาก และรวบรวมเป็นรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ เพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือเป็นกองบรรณาธิการ...

 • ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ. และ สมศ. ยอมรับ

  เป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งหมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่นฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล Inspec ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (Agricultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น ฐานข้อมูลนานาชาติที่...

Leave a Comment