บทความความรู้

Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/publishers/) เป็นรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ในบางกรณีอาจพบวารสารลักษณะนี้ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ ก็จะมีในบัญชีรายชื่อวารสาร (http://scholarlyoa.com/individual-journals/)

รายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดยบรรณารักษ์ชื่อ Associate Professor Jeffrey Beall  ของ University of Colorado Denver  โดยได้ review วารสาร และสำนักพิมพ์ จำนวนมาก และรวบรวมเป็นรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ เพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือเป็นกองบรรณาธิการ หรือเป็นผู้ประเมิน (reviewer) ให้หรือไม่ รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุงเสมอๆ โดยมีการถอนออก หรือเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

ข้อสังเกตวารสาร predatory publishers เหล่านี้ คือ

 • เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการพิมพ์เป็นเล่มบ้าง (ทั้งนี้ Beall สนใจเฉพาะวารสารที่เป็น online แต่ไม่ได้หมายความว่า วารสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่มจะมีคุณภาพดีกว่า)
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในราคาสูง
 • มีกระบวนการพิจารณาเรื่องเพื่อตีพิมพ์ รวดเร็วทันใจ อาจมีการประเมินบทความแบบอะลุ่มอล่วยและส่งให้ปรับปรุงบ้างพอเป็นพิธี
 • สำนักพิมพ์ไม่มีชื่อเสียงในวงการ
 • อาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่น่าเชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ (กรณีนี้ไม่จำเป็นเสมอไป หลายสำนักพิมพ์ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ยุโรปบางประเทศ)
 • หลายวารสารตั้งชื่อคล้ายคลึงกับวารสารมีชื่อเสียง เช่นเติม s ไปท้ายชื่อวารสารเดิม
 • ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมาย (ผิดไวยากรณ์/มีคำผิด) พบทั้งใน website และเรื่องที่ตีพิมพ์ ฯลฯ
 • วิธีพิจารณาอื่นๆ สามารถติดตามได้ใน blog http://scholarlyoa.com/

เนื่องจากการดำเนินการของ Beall มีหลักการที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือได้  จึงทำให้ Beall’s list ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม Beall’s list ไม่ได้บอกว่าวารสารเหล่านั้นไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะอาจนำไปสู่การฟ้องร้องกันตามมา จึงทำให้การนำ Beall’ list มาให้นักวิจัยใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะส่งตีพิมพ์ในวารสารใดถึงจะเหมาะสม  (ทั้งนี้ วารสารในโลกที่ดียังมีอีกจำนวนมาก)  และองค์กรที่ให้ทุนวิจัยก็สามารถลดความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ให้ทุนไปกลายเป็นงานที่ไม่มีใครยอมรับ โดยไม่สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่นิยมตีพิมพ์ใน Beall’s list

 

ถ้าหากเลือกที่จะตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ ก็อาจพบปัญหาดังนี้

 • ไม่สามารถนำมาใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของ ก.พ.อ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ เมื่อ 29 สิงหาคม 2556
 • ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ตามประกาศของ สกอ. การพิจารณาทุนวิจัย
 • การพิจารณารางวัล
 • การสมัครเข้ารับตำแหน่งในบางกรณี
 • ขาดโอกาสในการปรับปรุงตนเอง
 • อาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่หาโอกาสจากการต้องการตีพิมพ์ของนักวิจัย

 

หลายมหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของสถาบัน และของประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้ จึงเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษาวิจัยของประเทศไทย

ที่มา: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=8824

 

การตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้

Related Articles

 • คู่มือการเขียนบทความวิจัย

  คำแนะนำ และเครื่องมือช่วยให้การเขียนบทความวิจัยทำได้ดี และตรงกับความต้องการของสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น  Springer Journal Author Academy : a guide from Springer and Edanz on writing and publishing  Purdue Online Writing Lab  Wiley-Blackwell Author Services  Elsevier for Authors : How to...

 • กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

  กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรอบการวิจัยมุ่งเป้า ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ http://research.nmc.ac.th/images/download/tronpdf Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น คู่มือการเขียนบทความวิจัย

 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร

  เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ฐานข้อมูลนานาชาติที่สกอ.และสมศ.ยอมรับ วารสารที่ได้รับการรับรองจากสกอ.และสกว.รวบรวมโดยสมศ. Journal Impact Factor Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

 • Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม/ การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น

  หมายถึง การลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงานดั้งเดิมของตนเอง ในวงวิชาการ โจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนิสิตนักศึกษา อาจารย์หรือนักวิจัยถือเป็น “ความไม่สุจริตทางวิชาการ” (dishonesty) หรือ “การฉ้อฉลทางวิชาการ” (fraud) และผู้กระทำผิดจะต้องถูกตำหนิทางวิชาการ (censure) โจรกรรมทางวรรณกรรมในงานสื่อสารมวลชนถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ (ethics) นักข่าวที่ถูกจับได้โดยทั่วไปจะถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่พักงานถึงการถูกให้ออกจากงาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ถูกจับได้ว่าทำโจรกรรมทางวรรณกรรมทางวิชาการหรือทางงานหนังสือพิมพ์มักอ้างว่าได้กระทำลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยลืมใส่อ้างอิง หรือใส่คำประกาศกิตติคุณ (en:citation) ที่เหมาะสมไว้ ปัญหาโจรกรรมทางวรรณกรรมเป็นปัญหาที่เกิดมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งเป็นแบบรูปเล่ม การพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตที่บทความปรากฏในรูปของอีเล็กทรอนิกส์ ทำให้งานคัดลอกทำได้เพียง “ลอก” ข้อความในเว็บมา “ใส่” ไว้ในอีกเว็บหนึ่งอย่างง่ายดายที่เรียกว่า “การคัดลอก-แปะ” (copying...

Leave a Comment