บทความความรู้

Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/publishers/) เป็นรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ในบางกรณีอาจพบวารสารลักษณะนี้ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ ก็จะมีในบัญชีรายชื่อวารสาร (http://scholarlyoa.com/individual-journals/)

รายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดยบรรณารักษ์ชื่อ Associate Professor Jeffrey Beall  ของ University of Colorado Denver  โดยได้ review วารสาร และสำนักพิมพ์ จำนวนมาก และรวบรวมเป็นรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ เพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือเป็นกองบรรณาธิการ หรือเป็นผู้ประเมิน (reviewer) ให้หรือไม่ รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุงเสมอๆ โดยมีการถอนออก หรือเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

ข้อสังเกตวารสาร predatory publishers เหล่านี้ คือ

 • เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการพิมพ์เป็นเล่มบ้าง (ทั้งนี้ Beall สนใจเฉพาะวารสารที่เป็น online แต่ไม่ได้หมายความว่า วารสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่มจะมีคุณภาพดีกว่า)
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในราคาสูง
 • มีกระบวนการพิจารณาเรื่องเพื่อตีพิมพ์ รวดเร็วทันใจ อาจมีการประเมินบทความแบบอะลุ่มอล่วยและส่งให้ปรับปรุงบ้างพอเป็นพิธี
 • สำนักพิมพ์ไม่มีชื่อเสียงในวงการ
 • อาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่น่าเชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆ (กรณีนี้ไม่จำเป็นเสมอไป หลายสำนักพิมพ์ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ยุโรปบางประเทศ)
 • หลายวารสารตั้งชื่อคล้ายคลึงกับวารสารมีชื่อเสียง เช่นเติม s ไปท้ายชื่อวารสารเดิม
 • ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมาย (ผิดไวยากรณ์/มีคำผิด) พบทั้งใน website และเรื่องที่ตีพิมพ์ ฯลฯ
 • วิธีพิจารณาอื่นๆ สามารถติดตามได้ใน blog http://scholarlyoa.com/

เนื่องจากการดำเนินการของ Beall มีหลักการที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือได้  จึงทำให้ Beall’s list ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วโลก อย่างไรก็ตาม Beall’s list ไม่ได้บอกว่าวารสารเหล่านั้นไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะอาจนำไปสู่การฟ้องร้องกันตามมา จึงทำให้การนำ Beall’ list มาให้นักวิจัยใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะส่งตีพิมพ์ในวารสารใดถึงจะเหมาะสม  (ทั้งนี้ วารสารในโลกที่ดียังมีอีกจำนวนมาก)  และองค์กรที่ให้ทุนวิจัยก็สามารถลดความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ให้ทุนไปกลายเป็นงานที่ไม่มีใครยอมรับ โดยไม่สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่นิยมตีพิมพ์ใน Beall’s list

 

ถ้าหากเลือกที่จะตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ ก็อาจพบปัญหาดังนี้

 • ไม่สามารถนำมาใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของ ก.พ.อ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ เมื่อ 29 สิงหาคม 2556
 • ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ตามประกาศของ สกอ. การพิจารณาทุนวิจัย
 • การพิจารณารางวัล
 • การสมัครเข้ารับตำแหน่งในบางกรณี
 • ขาดโอกาสในการปรับปรุงตนเอง
 • อาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่หาโอกาสจากการต้องการตีพิมพ์ของนักวิจัย

 

หลายมหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของสถาบัน และของประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้ จึงเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษาวิจัยของประเทศไทย

ที่มา: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=8824

 

การตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้

Related Articles

 • แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

  แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล EBSCO คลิกเลือก Academic Package และเลือก Title List จากฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นวารสาร Academic Search Complete Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) Art Full Text (H.W. Wilson) Business Abstracts with Full...

 • Journal Impact Factor

  Impact Factor เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร ในแต่ละปี หรือ ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้ ดังนั้น Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกพิมพ์ผลงานในวารสารนั้นๆ  นอกจากนั้น และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพ ของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถใช้ในการบ่งบอกถึง คุณภาพของบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัย ภายในสถาบันนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดอันดับวารสาร...

 • กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

  กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรอบการวิจัยมุ่งเป้า ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ http://research.nmc.ac.th/images/download/tronpdf Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น คู่มือการเขียนบทความวิจัย

 • วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

  วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 8 ชื่อ ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List Web of Science – Science Citation Index Expanded 2015 1. ASIAN BIOMEDICINE CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, CHULALONGKORN UNIV,...

Leave a Comment