บทความความรู้

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 8 ชื่อ

ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List
Web of Science – Science Citation Index Expanded 2015

1. ASIAN BIOMEDICINE
CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, 1873, RAMA 4, BANGKOK, THAILAND, 10330
Bimonthly ISSN: 1905-7415

2. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY
ALLERGY IMMUNOL SOC THAILAND, MAHIDOL UNIV, DEPT MICROBIOL IMMUNOL, FACULTY TROPICAL MED, BANGKOK, THAILAND, 10400
Semiannual ISSN: 0125-877X

3. BUFFALO BULLETIN
INT BUFFALO INFORMATION CTR, KASETSART UNIV LIB, PO BOX 1084, BANGKOK, THAILAND, 10903
Quarterly ISSN: 0125-6726

4. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE
CHIANG MAI UNIV, FACULTY SCIENCE, CHIANG MAI, THAILAND, 50200
Tri-annual ISSN: 0125-2526

5. MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
MAEJO UNIV, MIJST ORCHID BLDG, 1ST FL, SAN SAI, CHIANG MAI, THAILAND, 50290
Tri-annual ISSN: 1905-7873

6. SCIENCEASIA
THAILANDS NATL SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY, PUBLIC INFORMATION DEPT, 73/1 RAMA VI RD, RAJDHEVEE, BANGKOK, THAILAND, 00000
Quarterly ISSN: 1513-1874

7. SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS EDUC ORGANIZATION, SEAMEO-TROPMED, 420-6 RAJVITHI RD, BANGKOK, THAILAND, 10400
Bimonthly ISSN: 0125-1562

8. THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
CHULALONGKORN UNIV, FAC VETERINARY SCI, HENRI DUNANT RD, BANGKOK, THAILAND, 10330
Quarterly ISSN: 0125-6491

 

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ERIC

1. English Teacher: An International Journal (2000-2003)
2. PASAA : Journal of Language Teaching and Learning

 

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล POPLINE

1. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม)
2. Journal of the Thai Association for Voluntary Sterilization (เฉพาะปี 1980-1984)

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Zentralblatt MATH : 3 ชื่อ

1. Thai Journal of Mathematics วารสารคณิตศาสตร์ไทย
The Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand, the Mathematical Association of Thailand, Bangkok. /
Chiang Mai University
2. Chiang Mai Journal of Science (ชื่อเดิม Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University.)
Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai
3. Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association วารสารของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
Chiang Mai University, Department of Statistics, Chiang Mai.
– East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen

 

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล MathSciNet : 2 ชื่อ

1. Thai Journal of Mathematics (2003-) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
Mathematical Association of Thailand. Ed. Off. Chiang Mai Univ., Dept. Math. Chiang Mai 50200 Thailand
2. Chiang Mai Journal of Science (2007-)
Chiang Mai Univ. Faculty of Science Chiang Mai 50200 Thailand
– Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association (2003-2009)
[No longer indexed]
– East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
Fac. Sci., Dep. Math. Khon Kaen Univ. Khon Kaen 40002 Thailand

 

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล SciFinder : 10 ชื่อ

1. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet (1970-ปัจจุบัน)
2. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (1971-ปัจจุบัน)
3. Chiang Mai Journal of Science (2000-ปัจจุบัน)
ชื่อเดิม : Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University (1974-1999) (วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4. ScienceAsia (1999-ปัจจุบัน)
ชื่อเดิม : Journal of the Science Society of Thailand (1975-1998)
5. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (1983-ปัจจุบัน)
6. Kasetsart Journal: Natural Science (1991-ปัจจุบัน)
7. Journal of Scientific Research of Chulalongkorn University (1994-ปัจจุบัน)
(วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
8. Journal of Health Research (2007-ปัจจุบัน)
9. Warasan Phesatchasat (1974-2005, เริ่มเข้าในฐานข้อมูลต่อในปี 2006-)
(วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
10. Asian Biomedicine (2008-ปัจจุบัน)

 

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Scopus : 27 ชื่อ

ตรวจสอบจากค่า SJR 2014 จากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank และ Scopus
1. Asian Biomedicine
2. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
3. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
4. Asia-Pacific Population Journal
5. Buffalo Bulletin
6. Chiang Mai Journal of Science
7. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
8. Engineering Journal
9. EnvironmentAsia
10. Geotechnical Engineering
11. International Agricultural Engineering Journal
12. International Energy Journal
13. International Journal of Geoinformatics
14. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
15. Kasetsart Journal – Natural Science
16. Kasetsart Journal – Social Sciences
17. Maejo International Journal of Science and Technology
18. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
19. ScienceAsia
20. Songklanakarin Journal of Science and Technology
21. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
22. Thai Journal of Agricultural Science
23. Thai Journal of Mathematics
24. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
25. Thai Journal of Veterinary Medicine
26. Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
27. Walailak Journal of Science and Technology
– Thai Journal of Nursing (coverage discontinued in Scopus)
– Journal of Health Research

Related Articles

 • แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

  แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล EBSCO คลิกเลือก Academic Package และเลือก Title List จากฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นวารสาร Academic Search Complete Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) Art Full Text (H.W. Wilson) Business Abstracts with Full...

 • กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

  กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรอบการวิจัยมุ่งเป้า ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ http://research.nmc.ac.th/images/download/tronpdf Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น คู่มือการเขียนบทความวิจัย

 • Journal Impact Factor

  Impact Factor เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร ในแต่ละปี หรือ ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้ ดังนั้น Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกพิมพ์ผลงานในวารสารนั้นๆ  นอกจากนั้น และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพ ของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถใช้ในการบ่งบอกถึง คุณภาพของบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัย ภายในสถาบันนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดอันดับวารสาร...

 • วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI

  ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List ได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ รายชื่อ SOURCE PUBLICATION DOCUMENTS ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (January 2017) Arts and Humanities Citation Index Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf Science Citation Index Expanded Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf Social Science...

Leave a Comment