บทความความรู้

กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

 • กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรอบการวิจัยมุ่งเป้า ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ http://research.nmc.ac.th/images/download/tronpdf
 • Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 • คู่มือการเขียนบทความวิจัย

Related Articles

 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร

  เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ฐานข้อมูลนานาชาติที่สกอ.และสมศ.ยอมรับ วารสารที่ได้รับการรับรองจากสกอ.และสกว.รวบรวมโดยสมศ. Journal Impact Factor Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

 • คู่มือการเขียนบทความวิจัย

  คำแนะนำ และเครื่องมือช่วยให้การเขียนบทความวิจัยทำได้ดี และตรงกับความต้องการของสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น  Springer Journal Author Academy : a guide from Springer and Edanz on writing and publishing  Purdue Online Writing Lab  Wiley-Blackwell Author Services  Elsevier for Authors : How to...

 • วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI

  ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List ได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ รายชื่อ SOURCE PUBLICATION DOCUMENTS ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (January 2017) Arts and Humanities Citation Index Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf Science Citation Index Expanded Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf Social Science...

 • ฐานข้อมูล TCI

  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre) หรือ ศูนย์ TCI เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในแง่การสืบค้นบทความและบันทึกการอ้างอิงของบทความในวารสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และการกำหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยภารกิจหลักของศูนย์ TCI มี 5 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย 2) เพื่อคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI...

Leave a Comment