Knowledge Base Archives: บทความความรู้

บทความความรู้

คู่มือการเขียนบทความวิจัย

คำแนะนำ และเครื่องมือช่วยให้การเขียนบทความวิจัยทำได้ดี และตรงกับความต้องการของสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น  Springer Journal Author Academy : a guide from Springer and Edanz on writing and publishing  Purdue Online Writing Lab  Wiley-Blackwell Author Services  Elsevier for Authors : How to publish in an Elsevier journal  Understanding the Publishing Process in Scientific Journals : by Elsevier  How to Get Published in LIS Journals: A Practical Guide : by …

บทความความรู้

Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม/ การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น

หมายถึง การลอกงานเขียน ความคิดหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นงานดั้งเดิมของตนเอง ในวงวิชาการ โจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนิสิตนักศึกษา อาจารย์หรือนักวิจัยถือเป็น “ความไม่สุจริตทางวิชาการ” (dishonesty) หรือ “การฉ้อฉลทางวิชาการ” (fraud) และผู้กระทำผิดจะต้องถูกตำหนิทางวิชาการ (censure) โจรกรรมทางวรรณกรรมในงานสื่อสารมวลชนถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ (ethics) นักข่าวที่ถูกจับได้โดยทั่วไปจะถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่พักงานถึงการถูกให้ออกจากงาน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ถูกจับได้ว่าทำโจรกรรมทางวรรณกรรมทางวิชาการหรือทางงานหนังสือพิมพ์มักอ้างว่าได้กระทำลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยลืมใส่อ้างอิง หรือใส่คำประกาศกิตติคุณ (en:citation) ที่เหมาะสมไว้ ปัญหาโจรกรรมทางวรรณกรรมเป็นปัญหาที่เกิดมานานนับศตวรรษมาแล้วซึ่งเป็นแบบรูปเล่ม การพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตที่บทความปรากฏในรูปของอีเล็กทรอนิกส์ ทำให้งานคัดลอกทำได้เพียง “ลอก” ข้อความในเว็บมา “ใส่” ไว้ในอีกเว็บหนึ่งอย่างง่ายดายที่เรียกว่า “การคัดลอก-แปะ” (copying and pasting) โจรกรรมทางวรรณกรรมต่างกับการละเมิดลิขสิทธิ์แม้ทั้งสองคำนี้ใช้กับพฤติกรรมที่คล้าย ๆ กัน เพียงแต่เน้นการละเมิดที่ต่างมุมกัน การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยการไม่บอกกล่าวกับผู้ถือลิขสิทธิ์ แต่ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งโจรกรรมทางวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อเสียงให้ตนเองของผู้กระทำด้วยการแอบอ้างว่าตนเป็นผู้เขียน เครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบ Plagiarism  CopyCat : ระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (ของ NECTEC) Copyscape : An online service for detecting online plagiarism CrossCheck : An …

บทความความรู้

Journal Impact Factor

Impact Factor เป็นการวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร ในแต่ละปี หรือ ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึง หรือถูกนำไปใช้ ดังนั้น Impact Factor จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัดหาและบอกรับวารสารของห้องสมุด ช่วยให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกพิมพ์ผลงานในวารสารนั้นๆ  นอกจากนั้น และยังสามารถใช้ประเมินคุณภาพ ของสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย เนื่องจากค่า Impact Factor สามารถใช้ในการบ่งบอกถึง คุณภาพของบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์โดยบรรดานักวิจัย ภายในสถาบันนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดอันดับวารสาร (Journal Rankings) ของวารสารวิจัยจากทั่วโลก โดยการนำสถิติการอ้างอิงบทความ มาคำนวณค่า Impact Factor รวมทั้งค่าอื่นๆ เช่น Cited Half-Life และ Immediacy Index เพื่อนำมาพิจารณาประกอบกัน ได้มีการรวบรวมและสรุป ไว้ในคู่มือ Journal Citation Report (JCR) ซึ่งจัดทำโดย Institute Scientific Information …

บทความความรู้

Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?

Beall’s list of predatory publishers (http://scholarlyoa.com/publishers/) เป็นรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ ในบางกรณีอาจพบวารสารลักษณะนี้ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ ก็จะมีในบัญชีรายชื่อวารสาร (http://scholarlyoa.com/individual-journals/) รายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดยบรรณารักษ์ชื่อ Associate Professor Jeffrey Beall  ของ University of Colorado Denver  โดยได้ review วารสาร และสำนักพิมพ์ จำนวนมาก และรวบรวมเป็นรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ เพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือเป็นกองบรรณาธิการ หรือเป็นผู้ประเมิน (reviewer) ให้หรือไม่ รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุงเสมอๆ โดยมีการถอนออก หรือเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ข้อสังเกตวารสาร predatory publishers เหล่านี้ คือ เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการพิมพ์เป็นเล่มบ้าง (ทั้งนี้ Beall สนใจเฉพาะวารสารที่เป็น online แต่ไม่ได้หมายความว่า วารสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่มจะมีคุณภาพดีกว่า) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ในราคาสูง มีกระบวนการพิจารณาเรื่องเพื่อตีพิมพ์ …

บทความความรู้

ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ. และ สมศ. ยอมรับ

เป็นวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ซึ่งหมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่นฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล Inspec ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (Agricultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.1 SciSearch 1.2 MEDLINE 1.3 BIOSIS 1.4 CA SEARCH 1.5 EiCOMPENDEX 1.6 INSPEC   2. สาขาด้านสังคมศาสตร์ 2.1 Social SciSearch 2.2 ERIC …

บทความความรู้

แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล EBSCO คลิกเลือก Academic Package และเลือก Title List จากฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นวารสาร Academic Search Complete Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) Art Full Text (H.W. Wilson) Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson) Business Source Complete CINAHL Plus with Full Text General Science Full Text (H.W. Wilson) Social Sciences Full Text (H.W. Wilson) Ei Compendex …

บทความความรู้

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 8 ชื่อ ตรวจสอบจาก Thomson Master Journal List Web of Science – Science Citation Index Expanded 2015 1. ASIAN BIOMEDICINE CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, CHULALONGKORN UNIV, FAC MED, 1873, RAMA 4, BANGKOK, THAILAND, 10330 Bimonthly ISSN: 1905-7415 2. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY ALLERGY IMMUNOL SOC THAILAND, MAHIDOL UNIV, DEPT …

บทความความรู้

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI

ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List ได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ รายชื่อ SOURCE PUBLICATION DOCUMENTS ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (January 2017) Arts and Humanities Citation Index Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf Science Citation Index Expanded Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf Social Science Citation Index Source Publication http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf

บทความความรู้

กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ

กรอบการวิจัยในแหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กรอบการวิจัยมุ่งเป้า ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ http://research.nmc.ac.th/images/download/tronpdf Plagiarism : โจรกรรมทางวรรณกรรม / การขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่น คู่มือการเขียนบทความวิจัย

บทความความรู้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI ตรวจสอบรายชื่อ Thomson Master Journal List วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ฐานข้อมูลนานาชาติที่สกอ.และสมศ.ยอมรับ วารสารที่ได้รับการรับรองจากสกอ.และสกว.รวบรวมโดยสมศ. Journal Impact Factor Beall’s list คืออะไร และหากตีพิมพ์กับวารสารที่มีในรายชื่อนี้จะเกิดอะไรขึ้น?