กำหนดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระบบ Admissions ปีการศึกษา 2560

June 15, 2017 | June 15, 2017กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ Admissions  ประจำปีการศึกษา 2560 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

เวลา 09.00 น. รับรายงานตัว ที่ห้อง ร.2213
เวลา 10.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์แบ่งดังนี้ 
ห้อง ร.2215 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
ห้อง ร.2216-2217 สาขาเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการออกแบบ 
ห้อง ร.2218-2219 สาขานิเทศศาสตร์

เอกสารประกอบ 
1. บัตรประชาชน (ฉบับจริง) 
2. ใบ ปพ.1 ฉบับสำเร็จการศึกษา 6 ภาคการศึกษา (ฉบับจริง) 
3. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไม่ต้อง X-Ray) เอกสารต้องได้รับการรับรองโดยโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/petitionAttachment/MSK120.pdf 

แผนที่การเดินทาง http://www.pitc.su.ac.th/map.htm
Location ของ มศก. เพชรบุรี (สำหรับคนที่ใช้ GPS นำทาง) https://goo.gl/nHJzf2

ห้องสำหรับการสัมภาษณ์
1. หลังจากรายงานตัวแล้ว ให้ผู้สมัครรอสอบสัมภาษณ์ที่ห้อง ร.2214
2. ผู้ปกครองผู้สมัครสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ พักรอพร้อมรับฟังคำชี้แจงที่ห้องประขุมใหญ่ ชั้น 2
3. ผู้ปกครองสาขานิเทศศาสตร์ พักรอพร้อมรับฟังคำชี้แจงที่ห้อง ร.22072
4. ห้องวัดตัว ถ่ายภาพ และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา ที่ห้อง ร.2220

เอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครควรศึกษา
1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
5. คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในวันสอบสัมภาษณ์ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาและค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น ค่าเสื้อสำหรับทำกิจกรรม ค่าเข็มขัดและหัวเข็มขัด ค่าที่หนีบเนคไท ค่ากางเกงวอร์ม ค่าติ้งติดกระดุม ค่าโบว์หูกระต่าย เป็นต้น ซึ่งหัวหน้านักศึกษาจะเป็นผู้ชี้แจงและรวบรวมเงินจากผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งจอง และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิชา