เชิญชวนร่วมโครงการ SU-ICT Startup camp ครั้งที่ 1

June 12, 2017 | June 12, 2017เนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ของทางภาครัฐ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญและงบประมาณในการผลักดัน สร้างผู้ประกอบการที่มีการใช้สารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงประเทศจึงได้ให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรในรายวิชาการตลาด สร้างกิจกรรมนอกห้องเรียน เปิดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ได้รับคำแนะนำจากวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อธุรกิจเชิงนวัตกรรมต่อไป 


กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับชั้นปีที่มีความสนใจใน Startup

วิทยากร
- คุณนรินทร์ คูรานา CEO-จับจ่าย 
- ผศ.พรพรรณ เชยจิตร (อาจารย์ประจำคณะ สาขานิเทศศาสตร์เอกลูกค้าสัมพันธ์)  
- อาจารย์ณัฐวัชร เทียมทัด (อาจารย์ประจำคณะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  
- อาจารย์วิชชากร สวนทรง (อาจารย์ประจำคณะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)  
- อาจารย์พอสิทธิ์ ชัยมณี (อาจารย์ประจำคณะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรีค่าอาหารและที่พัก สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรม MA บางรัก ในวันที่ 20-22 มิ.ย. 2560

ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม

สมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/a2kakzGiol1ETCzH3 

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

อัปเดทข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ