ขอเชิญร่วมงานฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6

June 09, 2017 | June 09, 2017ขอเชิญร่วมงานฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ นักศึกษาเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6
ชื่องาน "พี่ครับ...สรุปจะเอายังไงครับ?"
ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00-20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

และขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00-18.30 น.