หลักสูตรนิเทศศาสตร์

Last Update : September 08, 2015

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) : Bachelor of Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) B.A. (Communication Arts)


หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 5 เอก


1. เอกวิชาการโฆษณา

     หากโลกนี้ไม่มีโฆษณา จะไม่มีการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า โลกที่หยุดอยู่กับที่จะเป็นอย่างไร? ถ้าหากความพอใจในวันนี้ ไม่เพียงพอในวันพรุ่งนี้อีกต่อไป ในวันนี้โฆษณาไม่ใช่แค่การขายของ แต่ยังเป็นต้นทุนแห่งแรงบัลดาลใจโฆษณาวันนี้สร้างความรู้สึกปลูกจิตสำนึก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับผู้คนบนโลก

อธิบายหลักสูตรเอกวิชาการโฆษณา

เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิเคราะห์การตลาด และการผลิตงานโฆษณาที่มีคุณภาพ ด้วยหลักการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ บูรนาการกับศาสตร์แห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมมอบเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ทุกแง่มุม รวมทั้งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำงานจริง

ด้านทักษะวิเคราะห์การตลาด

จะมุ่งเน้นพื้นฐานการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เรียนรู้และเข้าใจ ความต้องการ ทัศนคติ อิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อเป็นการหาแนวทางสู่การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล

ด้านกระบวนการผลิตผลงานด้านโฆษณา

รวบรวมเทคนิคในการผลิตสื่อทุกช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย การสรรสร้างภาพยนตร์โฆษณาที่ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านศิลปะที่โดดเด่น ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย การผลิตสปอร์ดโฆษณาวิทยุที่ใช้ความสร้างสรรค์ในการสรรคำ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต และการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมได้อย่างมืออาชีพ


2. วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์

     จากการที่ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญและนิยมใช้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์และเครื่องมือหลักที่สำคัญในการสร้างความแตกต่าง และโอกาสในการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงทำให้นักศึกษาวิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถเป็นบุคลากรด้านการลูกค้าสัมพันธ์ในหน่วยงานขององค์กรธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐบาลแล้วนั้นนักศึกษายังสามารถเป็นบุคลากรในองค์กรประเภทธุรกิจที่ปรึกษาให้กับลูกค้า (Agency) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ในลักษณะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า การดูแลลูกค้า การสื่อสาร การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารงานขายยังเป็นงานที่นักศึกษาวิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์สามารถประกอบอาชีพได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเช่นกัน

Communication

วิชาการทางการสื่อสาร มุ่งศึกษาวิชาความรู้ทางนิเทศศาสตร์และการใช้สื่อต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์ผู้รับสาร การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ เทคนิคการนำเสนอ การสื่อสารระหว่างบุคคล การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา สื่อใหม่ หลักการสื่อสารทางการตลาด เป็นต้น

Marketing

วิชาการทางการตลาด มุ่งศึกษาความรู้ทางการตลาดที่เป็นแนวคิดพื้นฐานและส่งผลถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตลาดเบื้องต้น การตลาดสายสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การตลาดบริการ

Management

การบริหารและการจัดการ มุ่งศึกษาความรู้ทางการบริหารและการจัดการ ในส่วนที่เป็นหลักวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า การบริหารงานขาย การบริหารจัดการตราสินค้า (Brand) และในวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า ธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

Senior Project

นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 จะต้องทำ “จุลนิพนธ์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะพัฒนาหัวข้อและแนวคิดตามความสนใจในเรื่องการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการศึกษาวิจัยในองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเพื่อการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับองค์กร หรือสินค้า/การบริการ ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งกระบวนการคิดและการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาในวิชาเอกทั้งหมด


3. วิชาเอกภาพยนตร์

     วิชาเอกภาพยนตร์ เน้นการศึกษากระบวนการภาพยนตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎี แนวคิด ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการผลิตผลงาน ไปถึงการนำเสนอภาพยนตร์สู่สาธารณะ ซึ่งในทุกกระบวนการมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีทั้งในด้านการถ่ายทำ การตัดต่อ และการเผยแพร่ภาพยนตร์

ชั้นปีที่ 1-2

วิชาเอกภาพยนตร์ในชั้นปีที่ 1-2 เริ่มต้นศึกษากระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีด้านภาพยนตร์ ทั้งในเชิงแนวคิดและวิธีการในวิชาพื้นฐานต่างๆเช่น การถ่ายภาพ การเขียนบท การแสดง รวมถึงวิชาวางแผนในการทำงานผลิตภาพยนตร์

ชั้นปีที่ 3

ต่อมาในชั้นปีที่ 3 จึงเป็นวิชาเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิต ได้แก่ วิชาการถ่ายทำภาพยนตร์ วิชาการกำกับภาพยนตร์ วิชาการตัดต่อภาพยนตร์ เพื่อความเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลังการผลิตสู่การนำเสนอต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกวิชาในเชิงแนวคิด ศิลปะการเล่าเรื่องสุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ ภาพยนตร์เปรียบเทียบ สัญวิทยาในภาพยนตร์ และการวิจารณ์ภาพยนตร์

ชั้นปีที่ 4

ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ทำโครงการจุลนิพนธ์ คือผลงานภาพยนตร์ ของตนเอง โดยมีอาจารย์และกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรในวงการภาพยนตร์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา


4. วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์

     เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการให้ผู้เรียนได้หาความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียนด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนและรับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือโลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนทั้งด้านสายข่าวและนิตยสาร อีกทั้งยังได้ลงมือปฎิบัติและสัมผัสกับงานด้านนี้อย่างจริงจัง อาทิ การลงพื้นที่หาประเด็นข่าวและนำมาเขียนข่าวให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อจัดทำหนังสือพิมพหรือแม้แต่การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำมาจัดทำนิตยสารซึ่งนิตยสารของเรามีชื่อว่า Ars และคงถูกใจสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพเพราะเอกวารสาร มีการเรียนถ่ายภาพตั้งแต่การถ่ายภาพเบื้องต้นไปจนถึงการถ่ายภาพแบบเฉพาะทางเช่น การถ่ายภาพท่องเที่ยว การถ่ายภาพเพื่องานวารสาร การถ่ายภาพแฟชั่น เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ความรู้ทางวารสารศาสตร์

การรายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เทคนิคการสัมภาษณ์ การเขียนบทความ/สารคดี/บทสัมภาษณ์ การบรรณาธิกรณ์ เทคนิคการจัดทำหนังสือพิมพ์ การจัดทำนิตยสาร เทคโนโลยีวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการธุรกิจวารสารศาสตร์ กฏหมายและจรรยาบรรณ

ศิลปะและการออกแบบ

การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบนิตยสารและหนังสือพิมพ์ การออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพดิจิทัล การถ่ายภาพแฟชั่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

คอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ สื่อใหม่ ห้องข่าวออนไลน์ การผลิตนิตยสารดิจิทัล


5. วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์

     วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ยังคงรากเหง้าทางด้านศิลปะอันเป็นจุดเด่นของ มหาวิทยาลัยด้านศิลปะ ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์งานด้านวิทยุและโทรทัศน์ได้
     โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการออกแบบเนื้อหา ความคิด สร้างสรรค์ การวางแผน กระบวนการผลิต และการบริหาร จัดการในอุตสาหกรรมสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ บูรณาการศิลปะการออกแบบ การสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

ชั้นปีที่ 1

ศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาแกน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ รู้กว้างมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ ธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม

ชั้นปีที่ 2

ศึกษากลุ่มวิชาชีพทางด้านวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ รู้จริง มีความรอบรู้ในวิชาชีพ เน้นศึกษาวิชาพื้นฐาน หลักการการสื่อสาร และทฤษฏีทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ชั้นปีที่ 3

ศึกษากลุ่มวิชาชีพทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ขั้นสูง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้ลึกและรู้ทัน โดยเน้นความเป็นมืออาชีพทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ชั้นปีที่ 4

จัดทำโครงงาน “จุลนิพนธ์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการสำเร็จ การศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้พัฒนาโดย บูรณาการ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากการศึกษาในชั้นปี 1 – ปี 3