ดาวน์โหลด

โครงการผลิตหนังสือและตำรา

#ไฟล์ขนาด
1 การถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ (Photography & Cinematograph)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร (พ.ศ.2559)
88 MB. Download
2 Film Directing การกำกับภาพยนตร์
โดยทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ (พ.ศ.2559)
24.3 MB. Download
3 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Statistics for Information Technology)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ (พ.ศ.2559)
9 MB. Download
4 ออกแบบนิตยสารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Magazine Design)
โดยอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล (พ.ศ.2557)
19 MB. Download

คู่มือโครงการจุลนิพนธ์

#ไฟล์ขนาด
1 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1.2 MB. Download
2 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 684 KB. Download
3 คู่มือการจัดทำเอกสารจุลนิพนธ์ สาขานิเทศศาสตร์ 562 KB. Download
4 แม่แบบ (Template) เล่มจุลนิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์ - View

แบบฟอร์ม/คำร้อง (สำหรับนักศึกษา)

#ไฟล์ขนาด
1 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา 3 MB. Download
2 คำร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ 58 KB. Download
3 คำร้องขอลงทะเบียนช้ากรณีพิเศษ 105 KB. Download
4 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ 81 KB. Download
5 คำร้องขอลาพักการศึกษา 168 KB. Download
6 คำร้องขอลาออก 171 KB. Download
7 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 178 KB. Download
8 คำร้องขอหนังสือสำคัญ 326 KB. Download
9 คำร้องขอโอนสังกัดคณะ 244 KB. Download
10 บัตรถอนติด W 103 KB. Download
11 ใบมอบฉันทะ 131 KB. Download
12 คำร้องขอรับปริญญา 93 KB. Download
13 ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ 198 KB. Download
14 ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) 62 KB. Download
15 คำร้องสละสิทธิ์ 192 KB. Download
16 ใบมอบฉันทะการเงิน 173 KB. Download
17กศ.012-แบบขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรม199 KB.Download
18กศ.013-แบบขออนุมัติบันทึกชั่วโมงกิจกรรมโครงการ183 KB.Download
19แบบคำขอหนังสือสำคัญ กองกิจ มศก96 KB.Download
20แบบฟอร์มลาออกจากหอพัก และขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย วข.146 KB.Download
21ICT ท.001 แบบฟอร์มสมัคร TA (59)20 KB.Download
22ICT ท.002 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน นักศึกษาTA (59)56 KB.Download
23ICT ท.003 แบบประเมินนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน TA (59)56 KB.Download
24ใบยินยอมให้โอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร44 KB.Download
25ใบสำคัญรับเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก วข.เพชรบุรี42 KB.Download
26แบบฟอร์มเขียนโครงการสำหรับนักศึกษา1 MB.Download
27แบบฟอร์มเกี่ยวกับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2559 (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ)2 MB.VIEW

แบบฟอร์ม (สำหรับบุคลากร)

#ไฟล์ขนาด
1 มคอ.3 3 MB. Download
2 หนังสือเชิญวิทยากร 3 MB. Download
3 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปรับปรุงปีงบประมาณ 2560 - Download
4 ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 251 KB. Download
5บันทึก เรื่องขอแจ้งความประสงค์ TA (59)91 KB.Download
6ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
448 KB.Download

เกี่ยวกับคณะวิชา

#ไฟล์ขนาด
1 คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.9 MB Download
2 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559) 1.4 MB Download
3 ตัวอักษร SILPAKORN70yr 100 KB Download
4 ตัวอักษร SILPAKORN70NEW 215 KB Download
5 ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.EPS Vector file) 4.7 MB Download
6 มาสคอตของคณะวิชา (ICT:SILPAKORN Mascot) 1.1 MB Download
7 เพลงประจำมหาวิทยาลัย (Santa Lucia Song) 1.7 MB Download